Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

 Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť D&D creative projects s.r.o., so sídlom Vidlicová 1878/52, 831 01 Bratislava, IČO: 46 076 174 (ďalej len „Spoločnosť“) uchováva a spracováva osobné údaje klientov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) („GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“), preto si ako Spoločnosť plníme informačnú povinnosť voči dotknutým osobám. V plnom rozsahu rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných parterov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré nám poskytnú svoje osobné údaje. Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako a na aký účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb. 

Aké osobné údaje zhromažďujeme? 

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás Vaše osobné údaje. 

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej osoby. Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi – pri registrácii, pri podpise objednávky sprostredkovania predaja nehnuteľnosti, pri podpise akýchkoľvek zmlúv potrebných k uzatvoreniu obchodu a teda spracúvame osobné údaje za účelom sprostredkovania realitných služieb a sprostredkovania kúpy a predaja nehnuteľností. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou s predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

V našom prípade a hlavne jedná o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa Spoločnosť riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Prečo tieto údaje potrebujeme? 

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely Spoločnosti a k tvorbe štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky, nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátene profilovania osobných údajov dotknutých osôb, že sa Vaše osobné údaje nebudú prenášať do tretích krajín. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Ako môžete zmeniť, aktualizovať, alebo odstrániť svoje osobné údaje? 

Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti na adresu sídla Spoločnosti, alebo elektronickej žiadosti na email: office@glamreality.sk žiadať o prístup k svojim osobným údajom, žiadať o zmenu, opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, namietať spracúvanie svojich osobných údajov, majú právo na prenosnosť svojich osobných údajov, majú právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje boli pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.