PonukaMezonetov

Mezonety
01A
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:337 m²
Počet izieb:4
Cena:119 900 €
Stav:Rezervovaný
01B
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:338 m²
Počet izieb:4
Stav:Predaný
02A
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:337 m²
Počet izieb:4
Cena:119 900 €
Stav:Voľný
02B
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:338 m²
Počet izieb:4
Cena:119 900 €
Stav:Rezervovaný
03A
Užitková plocha:86.16 m²
Celková plocha:219 m²
Počet izieb:3
Stav:Predaný
03B
Užitková plocha:86.16 m²
Celková plocha:233 m²
Počet izieb:3
Cena:99 900 €
Stav:Voľný
04A
Užitková plocha:86.16 m²
Celková plocha:265 m²
Počet izieb:3
Stav:Predaný
04B
Užitková plocha:86.16 m²
Celková plocha:312 m²
Počet izieb:3
Stav:Predaný
DomyÚžitková plochaPozemokPočet iziebCena s dphStav
01A129.89 m²337 m²4119 900 €Rezervovaný
01B129.89 m²338 m²4 Predaný
02A129.89 m²337 m²4119 900 €Voľný
02B129.89 m²338 m²4119 900 €Rezervovaný
03A86.16 m²219 m²3 Predaný
03B86.16 m²233 m²399 900 €Voľný
04A86.16 m²265 m²3 Predaný
04B86.16 m²312 m²3 Predaný